Màn hình trong suốt
Quạt Hologram
Sàn tương tác
Nhân viên tiếp thị ảo
Holocube
Holopyramid
Information Stella
Khinh khí cầu
Kiosk tương tác
Tủ lạnh tương tác
Matrix trong suốt